ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  
Education template  
Κεντρικό Μενού
ΑΡΧΙΚΗ
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Ο Σύλλογός μας
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΙΡΕΤΟΙ
Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

ΙΔΡΥΣΗ
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 1.
Ιδρύεται στην Κάρυστο του Νομού Ευβοίας Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Καρύστου, με έδρα την Κάρυστο. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» και στο Κέντρο το έτος ιδρύσεως 1961.

ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 2.

Για να πραγματοποιήσει καλύτερα τους σκοπούς του ο Σύλλογος διαιρείται σε δύο τμήματα: α) Στο Τμήμα Καρύστου, και β) στο τμήμα Στύρων. Επικεφαλής σε Κάθε Τμήμα, που λειτουργεί σαν κλιμάκιο του Συλλόγου ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3.

Ο Σύλλογος εντάσσεται στην δύναμη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,7,8,10,51 και 52 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε..

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 4.


α) Γενικός σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση των μελών του Συλλόγου σε αυτόνομη κοινωνική και επαγγελματική δύναμή, για συλλογική ‘ενάσκηση των Συνταγματικών δικαιωμάτων τους και ιδιαίτερα: 1) ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ στις αρχές, 2) να συνέρχονται και 3) να συνεταιρίζονται.
β) Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης,. συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η ηθική και υλική ενίσχυση τους, για προαγωγή του Ελληνικού συνόλου με την προαγωγή της Στοιχειώδους Εκπ/σης, η οποία Θα επιδιώκεται μέσα στα πλαίσια των εθνικών μας παραδόσεων, της εθνικής μας κληρονομιάς και της προόδου της Παιδαγωγικής Επιστήμης.
γ) Η βελτίωση των Οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, ακόμη δε η βελτίωση των βασικών συνθηκών και προϋποθέσεων για καλύτερη και αποδοτικότερη επαγγελματική επίδοσή τους.

δ) Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της Δημοκρατίας, της Ειρήνης και η προώθηση της αλληλεγγύης των εργαζομένων.


ΑΡΘΡΟ 5.

Ειδικός σκοπός του Συλλόγου είναι:

α) Η πνευματική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, η επαγγελματική κατάρτιση, η καθοδήγηση και η ειδίκευσή τους, ακόμη δε και η βιοτική γενικά βελτίωση και κοινωνική εξασφάλισή τους.

β) Η προβολή της διδασκαλικής τάξης σε όλους του τομείς της ζωής σαν εθνικού, πνευματικού και κοινωνικού παράγοντα πρώτιστης σημασίας και ανάγκης.
γ) Η προαγωγή της επαγγελματικής συνείδησης και του σχετικού με αυτή συνδικαλιστικού καθήκοντος των μελών του Συλλόγου.
δ) Η κατεύθυνση της δράσης των τμημάτων του Συλλόγου και ο συντονισμός αυτών για πραγμάτωση των γενικών και ειδικών σκοπών του Συλλόγου.
ε) Η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της έδρας του Συλλόγού ή της περιοχής ή της περιφέρειας για πραγμάτωση κοινών επιδιώξεων ή σκοπών.
στ) Η ηθική ενίσχυση και μέλη του Συλλόγου και η συμπαράσταση αυτών ενώπιον κάθε Αρχής.

ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 6.
Σαν μέσα για την πραγμάτωση των γενικών και ειδικών σκοπών του Συλλόγου θεωρούνται: α) Η ίδρυση ραφείου του Συλλόγου και βιβλιοθήκης.
β) Η προαγωγή και ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής και πνευματικής αγωγής των μελών και γενικότερα της επικοινωνίας στην έδρα ή Περιφέρεια του Συλλόγου με εκδρομές, εκθέσεις, εορτές και με κάθε άλλο δυνατό μέσο.
γ) η συλλογική διεύρυνση, η μελέτη και εκλαϊκευτική απλούστευση σε ενδιαφέροντα Θέματα εθνικού, κοινωνικού, γεωργικού, αγροτικού, οικονομικού, πνευματικού, παιδαγωγικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού περιεχομένου.
δ) Η συμμετοχή με ζέση και δημιουργικότητα σε γενικότερες σκέψεις ομοίου περιεχομένου.
ε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των υπαλληλικών νόμων και των αποφάσεων της Διοικήσεως γενικά, όπως και η στενή συνεργασία μετά των Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Αρχών, για πιστή εφαρμογή αυτών.
στ) Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας για υλική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου που τυχόν έχουν ανάγκη.
ζ) Η προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου με δημοσιεύματα και διαλέξεις και η διαφώτιση της κοινωνίας και της Πολιτείας για τις Κατά καιρούς επιδιώξεις του με κάθε μέσο.
η) Συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκησή, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κλπ. για την προώθηση Θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

ΠΟΡΟΙ
ΆΡΘΡΟ 7
Πόροι του Συλλόγου είναι: α) Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών του Συλλόγου.
β) Κάθε είσπραξη που απομένει μετά από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών από τις στην παρ. 6β του παρόντος αναφερόμενες δραστηριότητες του Συλλόγου.
γ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, γενόμενο αποδεκτό με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΜΕΛΗ
ΆΡΘΡΟ 8.
Μέλη του Συλλόγου είναι όλοι σι εκπαιδευτικοί μόνιμοι ή αναπληρωτές που υπηρετούν στα σχολεία της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρύστου.
β)Η εγγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και δεν είναι απαραίτητη πάντοτε η έγγραφη αίτησή των.
γ) Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εκπαίδευση και τον συνδικαλισμό.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 9.
Αποχώρηση μελών: α) Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο με γραπτή δήλωση του που να απευθύνεται στο Δ.Σ. και να αποδεικνύεται ότι καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Συλλόγου ή με κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο, εκτός από μάρτυρες.
β) Η αίτηση αποχώρησης Πρέπει να υποβάλλεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του, χωρίς να ζητείται η αποδοχή της από το Δ.Σ.
γ) Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους για λόγους μεταθέσεως Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 β του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 10.
Διαγραφή μελών: Διαγράφεται του Συλλόγου: Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του επί εξάμηνο. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. εντός μηνός από την λήξη του εξαμήνου καθυστέρησης και κοινοποιείται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο εντός μηνός από τη λήξη της. Το παραπάνω διαγραφόμενο μέλος μπορεί να ξαναγραφτεί με αίτησή του, αφού καταβάλλει καθυστερούμενες συνδρομές του, μέχρι εκείνες του μηνός της αίτησης του για εγγραφή συμπεριλαμβανομένου χωρίς να χρειάζεται για τούτο ιδιαίτερη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
β) Κάθε μέλος που μετατίθεται σε άλλη εκπ/κή περιφέρεια για οποιονδήποτε λόγο, η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση στο διαγραφόμενο μέλος. Σε περίπτωση παράλειψης της παραπάνω απόφασης, η διαγραφή γίνεται αυτόματα με την αποχώρηση του κατατεθέντος μέλους από την υπηρεσία του, νόμιμα αποδεικνυομένης.
ΑΡΘΡΟ 11.
Επίσης διαγράφονται του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ.
α) Τα μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή με τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Συλλόγου ή εκείνες της διοικήσεως της Δ.Ο.Ε. ή των Γ.Σ. της.
β) τα μέλη που αποδεδειγμένα ανήκουν σε Οργάνωση της οποίας η κατεύθυνση και η δράση είναι αντίθετη προς τον σκοπό του καταστατικού ή με τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Συλλόγου ή εκείνες της διοικήσεως της Δ.Ο.Ε. ή των Γ.Σ. της.
γ) Τα μέλη εις βάρος των οποίων συντρέχει σπουδαίος λόγος, ώστε η Γ.Σ. διά πλειοψηφίας των 3/4 των μελών της να αποφασίσει τη διαγραφή τους.
δ) Μέλος του Συλλόγου που δεν έχει διαγραφεί, αλλά οφείλει τη συνδρομή του ή μέρος από αυτή, δεν έχει Κατά τις αρχαιρεσίες δικαίωμα ψήφου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12
Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
ΑΡΘΡΟ 13.
Α. Η Γ.Σ. είναι το Κυρίαρχο όργανο και αποφασίζει για κάθε Θέμα σχετικό με το παρόν καταστατικό και μη αντικείμενο σε αυτό και το Νόμο, ειδικά δε: α) αποφαίνεται στη λογοδοσία της Διοικήσεως όσον αφορά το Διοικητικό και Διαχειριστικό μέρος για κάθε έτος. β) αποφασίζει στις Προτάσεις που υποβάλλονται από τα μέλη του Συλλόγου. γ) Καταρτίζει ΤΟ Πρόγραμμα των κατευθύνσεων ενεργειών και εργασιών του Συλλόγου. δ) Τροποποιεί το καταστατικό του Συλλόγου. ε) Εκλέγει τη Διοίκηση, το Εποπτικό συμβούλιο του Συλλόγου, των οποίων η θητεία αρχίζει από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων τους από το προηγούμενο Δ.Σ. με ειδικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου. στ)αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου.
Β. Η Γ.Σ. συνέρχεται δύο φορές το χρόνο: α) Κάθε Οκτώβριο και β) κάθε Μάιο, γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό Και απολογισμό του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 14.
Α. Το Δ.Σ. του Συλλόγου οκτώ· μέρες τουλάχιστον πριν την οριζόμενη ημέρα για την Γ.Σ. αποστέλλει σε όλα τα μέλη του Συλλόγου ατομική πρόσκληση, την οποία θυροκολλεί και στο γραφείο του Συλλόγου. Στην πρόσκληση καταχωρούνται όλα τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης. Απόφαση για Θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη και καταχωρούνται επίσης προτάσεις μελών
Β. Για απαρτία της Συνέλευσης χρειάζεται η παρουσία του ½ συν Ι του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
α) Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται χωρίς άλλη διατύπωση ή ειδοποίηση νέα Συνέλευση, μετά οκτώ (8) μέρες από την ημερομηνία της πρώτης. Σε αυτήν για την συγκρότηση απαρτίας χρειάζεται το 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. β) Αν και στην δεύτερη συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται νέα, χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις ή ειδοποιήσεις μετά οκτώ (8) μέρες από την ημερομηνία της δεύτερης σύγκλησης. Κατά τη συνέλευση αυτή για απαρτία χρειάζεται το ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. γ) Εάν και η τρίτη Γ.Σ. δεν ευρεθεί σε απαρτία δεν μπορεί να συγκληθεί και νέα τοιαύτη δηλαδή, αν δεν περάσει μήνας από την Τρίτη, που Θεωρείται πλέον πρώτη, επαναλαμβανομένη με κάθε σχετική διαδικασία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ Ι5
α) Κατά την κρίση Του Δ.Σ. ή ύστερα από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών του Συλλόγου δύναται να συγκληθούν και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
β) Για την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν ισχύουν σι προθεσμίες της τακτικής ούτε και η διαδικασία του καθορισμού των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξής. Ο χρόνος σύγκλησης και τα Θέματα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με την ανάγκη που επιβάλει η σύγκληση τους.
γ) Όταν όμως η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται ύστερα από γραπτή αίτηση. των μελών, τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο χρόνος σύγκλησης της καθορίζονται από τα μέλη που την συγκαλούν μέσα όμως στα χρονικά όρια των οκτώ (8) ημερών.
δ) Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου ή ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ.
ε) Αν μία έκτακτη επείγουσα Γ.Σ. δεν Θα έχει απαρτία αναβάλλεται και συγκαλείται μετά δύο (2) μέρες. Σ’ αυτήν για την συγκρότηση απαρτίας απαιτείται το 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, αν και σ’ αυτή δεν υπάρξει. απαρτία συνέρχεται νέα μετά 2 ημέρες. Σ’ αυτή για απαρτία χρειάζεται το 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των παρευρισκομένων.
στ) Αν μια έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται ύστερα από γραπτή αίτηση των μελών δεν έχει απαρτία ματαιώνεται.
ζ) Μία έκτακτη όμως Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου αν δεν έχει απαρτία, αναβάλλεται και συγκαλείται μετά τρίμηνο. Πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλιστεί νόμιμη απαρτία.
ΑΡΘΡΟ 16.
Μετά την συγκέντρωση των μελών στο χώρο της συνέλευσης με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. εκλέγονται με ανάταση των χεριών α) το Προεδρείο της Τακτικής. Γ.Σ. (Πρόεδρος και δύο 2) μέλη) με έργο τη διεύθυνση των εργασιών της συνέλευσης, β) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου. Γ) Με απόφαση της Γ.Σ. και εφ’ όσον υπάρχει απροθυμία στα μέλη της συνέλευσης να εκλεγούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, δύνανται να ενεργούνται οι αρχαιρεσίες και από το Προεδρείο.
ΑΡΘΡΟ 17.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
α) Στο τέλος της τακτικής Γ.Σ. του μηνός Οκτωβρίου διεξάγονται. αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εποπτικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
β) Μέλη του Δ.Σ. και Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται όλοι σι εκπαιδευτικοί μόνιμοι, ή αναπληρωτές που υπηρετούν στα σχολεία της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερείας Καρύστου και είναι μέλη του Συλλόγου. Η θητεία του Δ.Σ. και του Ε. Σ. είναι μονοετής.
γ) Στο τέλος της Γ.Σ. του Μαΐου .εκλέγονται οι αντιπρόσωποι για την Δ.Ο.Ε. Η Θητεία τους είναι διετής.
δ) Η εκλογή του Δ.Σ., του Εποπτικού και των αντιπροσώπων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και Θα αποτελούνται το μεν Δ.Σ. από 5 τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, το δε Εποπτικό από Τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
ΑΡΘΡΟ 18.
α) Οι αρχαιρεσίες γίνονται από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
β) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετεί στην αίθουσα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και τους φακέλους.
γ) Κάθε ψηφοφόρος αποσύρεται, ετοιμάζει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του, επιστρέφει και εντός του φακέλου πάντα το ρίχνει
στην κάλπη και υπογράφει ειδική κατάσταση.
δ) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγει η κάλπη μετρώντας σι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός των με τον αριθμό των
ψηφισάντων στην κατάσταση και κατόπιν γίνεται το άνοιγμα των και η διαλογή των ψηφοδελτίων.
ε) Οι έδρες του Δ.Σ., του Εποπτικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή του Εποπτικού ·ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στα όργανα όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στο αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωρισμός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπός εφ’ όσον ήταν υποψήφιος για την Θέση αυτή.
στ) Μετά το πέρας της εκλογής συντάσσεται Πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή στο οποίο καταχωρούνται με την σειρά επιτυχίας οι συνδυασμοί και Τα. ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των οργάνων και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 19.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Δ Σ Του Συλλόγου απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη
α) Τα εκλεγμένα μέλη Του Δ.Σ. συγκαλούνται από το μέλος που πλειοψήφησε μέσα σε οκτώ (8) μέρες το αργότερο και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου.
β) Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά με μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν Τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη με γραπτή αίτησή τους.
γ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα 3 από τα 5 μέλη του.
δ) Οι διάφορες αποφάσεις του Δ.Σ. για οποιοδήποτε Θέμα παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία τω’ παρόντων μελών και σε ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 20.
Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι:
α) Η πιστή εκτέλεση του παρόντος καταστατικού.
β) Η επεξεργασία εσωτερικών κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλόγου και η προώθησή αυτών για έγκριση από την Γ.Σ. ή από αρμόδιες Αρχές.
γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών αυτών.
δ) Η εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. του Συλλόγου και της Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
ε) Η εγγραφή νέων μελών και η αύξηση ή μείωση των συνδρομών.
στ) Ο προγραμματισμός και συντονισμός των ενεργειών του Συλλόγου για ευκολότερη και ταχύτερη πραγμάτωση των σκοπών του, στα όρια της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του.
ζ) Η σύνταξη κατά μηνά Απρίλιο του προϋπολογισμού του επομένου έτους (υπολογίζεται από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Ιουλίου) και κατά μηνά Ιούλιο η σύνταξη του απολογισμού του περασμένου διαχειριστικού έτους
ΑΡΘΡΟ 21.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ Σ του Συλλόγου εκπροσωπεί αυτό σε όλες του τις σχέσεις ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής. Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου:
α) Είναι προϊστάμενος του Δ Σ του Συλλόγου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδρίες του.
β) Υπογράφει μετά. του Γραμματέα τού Συλλόγου όλα τα έγραφα και την αλληλογραφία γενικά.
γ) Συνυπογράφει μετά του Ταμία του Συλλόγου όλα τα διαχειριστικά έγγραφά Του.
δ) Σε περίπτωση που απουσιάζει ή αδυνατεί ο Πρόεδρος τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ22.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου εκτελεί κάθε υπηρεσία του γραφείου του Συλλόγου.
α) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου και των Γενικών Συνελεύσεων του.
β) Υπογράφει μετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία γενικά.
γ) Φροντίζει για πιστή τήρηση του βιβλίου πρωτοκόλλου αλληλογραφίας του Συλλόγου και τη συνεπή διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 23.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας του Συλλόγου έχει την φροντίδα και ευθύνη της διαχείρισης των Οικονομικών του Συλλόγου και την παρακολούθηση και συντήρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.
Ειδικότερα ο Ταμίας του Συλλόγου:
α) Φροντίζει για την συγκέντρωση και την ανάπτυξη των πόρων του Συλλόγου και για κάθε τι που έχει σχέση με τα έσοδά του.
β) Εισπράττει τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου και πληρώνει τις συνδρομές προς την Δ.Ο.Ε. και το Επιστημονικό και Διδασκαλικό Βήμα.
γ) Ενεργεί τις πληρωμές των υποχρεώσεων του Συλλόγου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.
δ) Διαχειρίζεται κάθε πρόσοδο που προκύπτει από κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου.
ε) Αποφασίζει με έγκριση του Προέδρου του Δ.Σ. πρόχειρες δαπάνες μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.
ΑΡΘΡΟ 24.
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την εποπτεία του Συλλόγου ασκεί τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γ Σ του μήνα Οκτώβρη μαζί με το Δ.Σ. για μονοετή θητεία και που αποτελείται από τον Πρόεδρο το Γραμματέα και ένα μέλος
ΑΡΘΡΟ 25.
Τα τακτικά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα στο γραφείο του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία σε τρεις το πολύ μέρες από τις αρχαιρεσίες και ύστερα από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται στην Κάρυστο στα γραφεία του Συλλόγου: α) Τακτικά μία φορά το χρόνο εντός του Οκτωβρίου και πριν πάντα από την Γ.Σ. και β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. Τα Θέματα της συζητήσεως στις συνεδριάσεις ανακοινώνονται στα μέλη από τον Πρόεδρό μαζί με την πρόσκληση τουλάχιστόν πέντε μέρες πριν από την συζήτηση. Για επείγοντα Θέματα δεν είναι αναγκαία η πενθήμερη προειδοποίηση.
Το Εποπτικό συμβούλιο βρίσκεται· σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον δύο μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου λογαριάζεται διπλή. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου.
ΆΡΘΡΟ 26.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α) Ο διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ.
β) Ο διοικητικός έλεγχος του Εποπτικού. Συμβουλίου συνίσταται στο να εξακριβώσει αν οι ενέργειες του Δ.Σ. συμφωνούν ή όχι με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ Σ .Για τις διαπιστώσεις συντάσσεται ειδική έκθεση
γ) Ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται μια φορά το χρόνο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και αναφέρεται σε όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της θητείας του Δ.Σ. Συντάσσεται ειδική έκθεση και παρουσιάζεται στη Γ.Σ. από το γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 27.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
α) Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζετε από την Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 2/3 των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.
β) Η Γ.Σ. που Θα προβεί στην τυποποίηση ή αναθεώρηση του καταστατικού αυτού πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 των μελών και η καθ’ άρθρο ή στο σύνολο του τροποποίηση Πρέπει να εγκρίνεται από τα 3/4 των παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 29.
Το καταστατικό αυτό βασίζεται στο καταστατικό της Δ.Ο.Ε. Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, κανονίζεται από τη Γ.Σ. το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Δ.Ο.Ε. και των Νόμων «Περί Σωματείων» του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 30.
Το καταστατικό αυτό αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΆΡΘΡΟ 31.
Το  καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα ένα (31 άρθρα, συζητήθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του στη Γ.Σ. της 26 Μαΐου 2008 που συνήλθε στην Κάρυστο, σε αίθουσα του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Καρύστου, προήλθε από τροποποίηση άρθρων παλαιού καταστατικού και εγκρίθηκε νομότυπα.

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 26 Μαΐου 2008

 

 

 
 
 
 
| | | |